Tính chi phí vệ sinh pin năng lượng mặt trời

Tổng tiền đ
  Tính công suất lắp đặt pin năng lượng mặt trời

  TỔNG CÔNG SUẤT LẮP ĐẶT kWh
   Tính số KW điện tiêu thu mỗi tháng của gia đình

   (Công thức tính dựa mức giá điện sinh hoạt bậc 6: cho kWh từ 401 trở lên)

   TỔNG SỐ KW ĐIỆN TIÊU THỤ kWp
    Tính số KW điện sản xuất được mỗi tháng từ hệ thống

    ( Công thức tính dựa vào số giờ nắng trung bình ở miền Nam (7h/ngày)

    TỔNG SỐ KW SẢN XUẤT KW